LeetCode-面试题04-二维数组中的查找

首页 / Java🎯 / 正文

LeetCode-面试题04-二维数组中的查找

在一个 n * m 的二维数组中,每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数。

示例:

现有矩阵 matrix 如下:
[
 [1,  4, 7, 11, 15],
 [2,  5, 8, 12, 19],
 [3,  6, 9, 16, 22],
 [10, 13, 14, 17, 24],
 [18, 21, 23, 26, 30]
]

给定 target = 5,返回 true。
给定 target = 20,返回 false。

限制:
0 <= n <= 1000
0 <= m <= 1000

解题思路

这个问题本身有一定的规律,从左到右数字是递增的,从上到下数字也是递增的。可以从第一行的最大数开始与目标数target比较,如果第一行的最大数比target大的话,这一列就可以排除不是要找的位置了,因为第一行也是一列的最小数,只有当target比第一行某一列大的时候,才需要往下面找,找到一个数之后,target的位置可能是向左或者向下的,但不可能向右了,因为右边已经被排除。整个过程一直重复下去就能找到目标数,没有就返回false

Java代码

class Solution {
  public boolean findNumberIn2DArray(int[][] matrix, int target) {
    boolean falg = false;
    if (matrix == null || matrix.length == 0) {
      return falg;
    }
    int collen = matrix[0].length - 1;
    int rowlen = 0;
    while (rowlen < matrix.length && collen >= 0) {
      if (target < matrix[rowlen][collen]) {
        collen--;
      } else if (target == matrix[rowlen][collen]) {
        falg = true;
        break;
      } else if (target > matrix[rowlen][collen]) {
        rowlen++;
      }
    }
    return falg;
  }
}

Python代码

class Solution(object):
  def findNumberIn2DArray(self, matrix, target):
    """
    :type matrix: List[List[int]]
    :type target: int
    :rtype: bool
    """
    falg = False
    if (matrix==None or len(matrix) == 0):
      return falg
    collen = len(matrix[0]) - 1
    rowlen = 0
    while (rowlen < len(matrix) and collen >= 0):
      if target < matrix[rowlen][collen]:
        collen -= 1
      elif target == matrix[rowlen][collen]:
        falg = True
        break
      elif target > matrix[rowlen][collen]:
        rowlen += 1
    return falg
打赏
评论区
头像
文章目录