Skip to content

LeetCode-面试题11-旋转数组的最小数字

题目

把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾,我们称之为数组的旋转。输入一个递增排序的数组的一个旋转,输出旋转数组的最小元素。例如,数组 [3,4,5,1,2] 为 [1,2,3,4,5] 的一个旋转,该数组的最小值为1。

示例1

输入:[3,4,5,1,2]
输出:1

示例2

输入:[2,2,2,0,1]
输出:0

解题思路

方法1、类似于二分查找的方法:

旋转之后的数组实际上可以划分为两个排序的子数组,最小的元素刚好是这两个子数组的分界线。知道这个之后就沿用二分查找的方法,逐渐缩小范围,结合数组的递增规律,当两个指针差值为1的时候,end位置就是最小数。

其次是两个特例:

 • 当不需要把元素移动到后面的时候,数组为排序好的数组且是递增的,所以第一个位置就是最小的。
 • 当前中后3个位置都是相等的时候,这时用二分查找就行不通了,转化为顺序查找

方法2、循环二分(摘自Leetcode大佬题解):

分析见原文,j = j-1厉害了!

Java代码

java
class Solution {
  public int minArray(int[] numbers) {
    if (numbers.length == 0) {
      return -1;
    }
    int start = 0;
    int end = numbers.length - 1;
    int middle = start; // 考虑前面0个元素搬到后面,则数组为排序数组,第一个即最小
    while (numbers[start] >= numbers[end]) {
      if (end - start == 1) {
        middle = end;
        break;
      }
      middle = (start + end) / 2;
      // 当前中后相等时,这时候只能顺序搜索
      if (numbers[start] == numbers[end] && numbers[start] == numbers[middle]) {
        return search(numbers, start, end);
      }
      if (numbers[middle] >= numbers[start]) {
        start = middle;
      } else if (numbers[middle] <= numbers[end]) {
        end = middle;
      }
    }
    return numbers[middle];
  }
  public int search(int[] numbers, int start, int end) {
    int result = numbers[start];
    for (int i = start + 1; i <= end; i++) {
      if (result > numbers[i]) {
        result = numbers[i];
      }
    }
    return result;
  }
}

Python代码

python
class Solution(object):
  def minArray(self, numbers):
    """
    :type numbers: List[int]
    :rtype: int
    """
    i, j = 0, len(numbers) - 1
    while i < j:
      m = (i + j) // 2
      if numbers[m] > numbers[j]: i = m + 1
      elif numbers[m] < numbers[j]: j = m
      else: j -= 1
    return numbers[i]