Skip to content

LeetCode-747-至少是其他数字两倍的最大数

题目

在一个给定的数组nums中,总是存在一个最大元素 。

查找数组中的最大元素是否至少是数组中每个其他数字的两倍。

如果是,则返回最大元素的索引,否则返回-1。

示例 1:

输入: nums = [3, 6, 1, 0]
输出: 1
解释: 6是最大的整数, 对于数组中的其他整数,
6大于数组中其他元素的两倍。6的索引是1, 所以我们返回1.

示例 2:

输入: nums = [1, 2, 3, 4]
输出: -1
解释: 4没有超过3的两倍大, 所以我们返回 -1.

提示:

 1. nums 的长度范围在[1, 50].
 2. 每个 nums[i] 的整数范围在 [0, 100].

解题思路

想要找最大数至少大于所有其他数的两倍,只需要知道最大数比次大数大两倍就可以了,一次遍历用两个参数分别记录最大数和次大数,在当前索引比最大数大的时候,次大数的数值也应该变为原本的最大数,比最大数小的时候判断是否大于次大数即可

Java代码

java
class Solution {
  public int dominantIndex(int[] nums) {
    int max = 0;
    int sec_max = 0;
    int max_index = -1;
    for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
      if (nums[i] > max) {
        sec_max = max;
        max = nums[i];
        max_index = i;
      } else if (nums[i] > sec_max) {
        sec_max = nums[i];
      }
    }
    return max >= (2 * sec_max) ? max_index : -1;
  }
}

Python代码

python
class Solution(object):
  def dominantIndex(self, nums):
    """
    :type nums: List[int]
    :rtype: int
    """
    max, sec_max, max_index = 0, 0, 0
    for index, i in enumerate(nums):
      if i > max:
        sec_max = max
        max = i
        max_index = index
      elif i > sec_max:
        sec_max = i
    return (max_index if (max >= 2 * sec_max) else -1)