Skip to content

LeetCode-234-回文链表

题目

请判断一个链表是否为回文链表。

示例1:

输入: 1->2
输出: false

示例2:

输入: 1->2->2->1
输出: true

进阶: 你能否用 O(n) 时间复杂度和 O(1) 空间复杂度解决此题?

解题思路

方法1、快慢指针+反转链表:

 1. 先通过快慢指针找到链表中点

  奇偶情况不同,奇数情况应该跳过中心节点,偶数情况中心节点为2个,需要翻转的的位置仍然是slow.next开始

 2. 之后进行后半部分的链表反转

 3. 反转完成之后分别从链表的头部开始遍历匹配,当两个链表都不为空的时候,不断移动两端指针比较指针的值是否相等

方法2、栈:

先遍历一遍链表,用栈对链表进行顺序存储。由于栈有先进后出的特点,所以只需要再一次遍历链表将栈顶的值和链表中的值进行比较,这样做等价于栈维护了一个逆序链表,所谓回文的意思就是逆序链表和正序链表相同,如果遍历的过程中出现值不相等,那么证明该链表不是回文链表,反之则是回文链表。当然这并不是最优解,因为消耗了O(n)的空间,也遍历了2次链表

Java代码

java
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
class Solution {
  public boolean isPalindrome(ListNode head) {
    if(head==null||head.next==null) return true;
    ListNode dummy = new ListNode(-1);
    dummy.next = head;
    ListNode fast = dummy;
    ListNode slow = dummy;
    while(fast!=null&&fast.next!=null){
      slow = slow.next;
      fast = fast.next.next;
    }
    ListNode head2 = reverseLink(slow.next);
    slow.next = null;
    while(head!=null&&head2!=null){
      if(head.val!=head2.val){
        return false;
      }else{
        head = head.next;
        head2 = head2.next;
      }
    }
    return true;
  }

  public ListNode reverseLink(ListNode head){
    if(head==null||head.next==null) return head;
    ListNode pre = null;
    ListNode cur = head;
    while(cur!=null){
      ListNode temp = cur.next;
      cur.next = pre;
      pre = cur;
      cur = temp;
    }
    return pre;
  }
}

Java代码2

java
class Solution {
  public boolean isPalindrome(ListNode head) {
    if(head==null||head.next==null){
      return true;
    }
    Deque<Integer> stack = new LinkedList<>();
    ListNode cur = head;
    while(cur!=null){
      stack.push(cur.val);
      cur = cur.next;
    }
    while(head!=null){
      if(head.val!=stack.peek()){
        return false;
      }
      stack.pop();
      head = head.next;
    }
    return true;
  }
}