Skip to content

LeetCode-面试题35-复杂链表的复制

题目

请实现 copyRandomList 函数,复制一个复杂链表。在复杂链表中,每个节点除了有一个 next 指针指向下一个节点,还有一个 random 指针指向链表中的任意节点或者 null。

示例1:

输入:head = [[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]
输出:[[7,null],[13,0],[11,4],[10,2],[1,0]]

示例2

输入:head = [[1,1],[2,1]]
输出:[[1,1],[2,1]]

示例3

输入:head = [[3,null],[3,0],[3,null]]
输出:[[3,null],[3,0],[3,null]]

示例4

输入:head = []
输出:[]
解释:给定的链表为空(空指针),因此返回 null。

提示:

 • -10000 <= Node.val <= 10000
 • Node.random 为空(null)或指向链表中的节点。
 • 节点数目不超过 1000 。

解题思路

方法1、哈希表:

需要2次循环,第一次循环建立原始链表Node和复制链表Node的映射关系,具体映射Node——>new(Node.val),node.val只是为了初始化最开始的数值,新节点的next和random并没有设置

第二次循环建立复制链表关系,复制节点的next就是原本节点next对应的节点,random同理

方法2、分治(剑指解法):

把复制链表的问题分解为3个子问题,每个问题独立解决

 • 步骤1:连接原始链表和复制链表

  复制链表的next应该是原始链表的next(即pClone.next = pNode.next),random暂时不设置,原始链表的next此时应该是复制链表的新建的Node(即pNode.next = pClone),指针应该后移,此时复制链表的next对应着原始链表的next,所以pNode = pClone.next

 • 步骤2:设置复制链表random指针的指向

  首先需要找到原始链表Node的random指向,即node.random,由于两个链表已经合并了的关系,此时复制链表的Node的random指针,应该指向node.random.next,因为现在N->N',N代表原始链表节点,N'代表复制链表节点

 • 步骤3:拆分整个链表为原始链表和复制链表

  把奇数位置的节点用next连接起来就是原始链表,把偶数位置的节点用next连接起来就是复制链表

Java代码

java
/*
// Definition for a Node.
class Node {
  int val;
  Node next;
  Node random;

  public Node(int val) {
    this.val = val;
    this.next = null;
    this.random = null;
  }
}
*/
class Solution {
  public Node copyRandomList(Node head) {
    Map<Node,Node> map = new HashMap<>();
    if(head==null) return head;
    Node first = head;
    while(first!=null){
      map.put(first,new Node(first.val));
      first = first.next;
    }
    first = head;
    while(first!=null){
      map.get(first).next = map.get(first.next);
      map.get(first).random = map.get(first.random);
      first = first.next;
    }
    return map.get(head);
  }
}

Python代码

python
"""
# Definition for a Node.
class Node:
  def __init__(self, x: int, next: 'Node' = None, random: 'Node' = None):
    self.val = int(x)
    self.next = next
    self.random = random
"""
class Solution:
  def copyRandomList(self, head: 'Node') -> 'Node':
    self.CloneNodes(head)
    self.ConnectRandom(head)
    return self.ReconnectNodes(head)
  
  # 复制复杂链表
  def CloneNodes(self,head):
    pNode = head
    while pNode:
      pClone = Node(pNode.val)
      pClone.next = pNode.next
      pClone.random = None
      pNode.next = pClone
      pNode = pClone.next
  
  # 复制链表random部分
  def ConnectRandom(self,head):
    pNode = head
    while pNode:
      pClone = pNode.next
      if pNode.random:
        pClone.random = pNode.random.next
      pNode = pClone.next
  
  # 将复杂链表拆分成两个链表
  def ReconnectNodes(self,head):
    pNode = head
    pCloneHead = None
    pCloneNode = None
    if pNode:
      pCloneNode = pNode.next
      pCloneHead = pCloneNode
      pNode.next = pCloneNode.next
      pNode = pNode.next
    while pNode:
      pCloneNode.next = pNode.next
      pCloneNode = pCloneNode.next
      pNode.next = pCloneNode.next
      pNode = pNode.next
    return pCloneHead