Skip to content

LeetCode-面试题56-2-数组中数字出现的次数2

题目

在一个数组 nums 中除一个数字只出现一次之外,其他数字都出现了三次。请找出那个只出现一次的数字。

示例1:

输入:nums = [3,4,3,3]
输出:4

示例 2:

输入:nums = [9,1,7,9,7,9,7]
输出:1
 • 限制:

  • 1 <= nums.length <= 10000
  • 1 <= nums[i] < 2^31

解题思路

方法1、异或运算(单1为1,其余0):

先对所有数字的各个位求和,求和之后的数字,能够被3整除的,则该位为0,不能够被整除的,则该位为1,之后就能够通过2进制求出对应的数字

方法2、字典:

遇到没在字典的加入,在字典就+1,最后取value为1的key即可

方法3、数组:

先给数组排序,排序之后判断当前位和后面2位是否相等,如果相等则跳过这3位,i+3

如果不相等,则说明当前为就是要找的数字

如果前面都没有找到,则最后一位必定是要找的数字

Java代码1

java
class Solution {
  public int singleNumber(int[] nums) {
    if(nums==null||nums.length<=0)
      return -1;
    int[] bitSum = new int[32]; // 最高2^31次方数字
    for(int i =0;i<nums.length;i++){
      int bitMask = 1;
      // 累加各个位置的二进制表示
      // 这里从数组末尾开始,对应二进制最小位
      for(int j = 31;j>=0;j--){
        int bit = nums[i]&bitMask;
        if(bit!=0)
          bitSum[j]+=1;
          bitMask<<=1;
      }
    }
    int result = 0;
    // 从数组0位开始,对应于数字的高位,当遍历到余数为1时,res仅为1,比如数字8的二进制为0100
    // 从左到右遍历,当遍历到数字1时
    // 此时res为1,想要从1变成8,需要向左移动2位,而for循环剩下的次数就是需要<<左移的次数,最后得到res才是正确的
    for(int i =0;i<32;i++){
      result = result<<1;
      result+=bitSum[i]%3;
    }
    return result;
  }
}

Python代码

python
class Solution:
  def singleNumber(self, nums: List[int]) -> int:
    if not nums: return -1
    dic = {}
    for i in nums:
      if i not in dic:
        dic[i] = 1
      else:
        dic[i] +=1
    for i in dic:
      if dic[i]==1:
        return i
    return -1

Java代码2

java
class Solution {
  public int singleNumber(int[] nums) {
    if(nums==null||nums.length<=0)
      return -1;
    Arrays.sort(nums);
    for(int i = 0;i<nums.length-3;){
      if(nums[i]==nums[i+1]&&nums[i+1]==nums[i+2])
        i+=3;
      else
        return nums[i];
    }
    return nums[nums.length-1];
  }
}