Skip to content

LeetCode-34-在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置

题目

给定一个按照升序排列的整数数组 nums,和一个目标值 target。找出给定目标值在数组中的开始位置和结束位置。

你的算法时间复杂度必须是 O(log n) 级别。

如果数组中不存在目标值,返回 [-1, -1]。

示例1:

输入: nums = [5,7,7,8,8,10], target = 8
输出: [3,4]

示例2:

输入: nums = [5,7,7,8,8,10], target = 6
输出: [-1,-1]

解题思路

方法1、双指针暴力法(low):

特例判断:

 • 当数组为空或数组长度为0时,直接返回[-1,1]
 • 当数组长度为1时,判断第一个数字是否等于target,等于则返回[0,0],否则返回[-1,-1]

初始化头尾指针

移动头指针,直到找到第一个等于target的位置,如果找完了都没有找到,返回[-1,-1]

移动尾指针,直到找到最后一个等于target的位置,如果找完了都没有找到,返回[-1,-1]

当头尾指针相同时,说明只有一个target,返回当前位置[start,start]或[end,end]

反之,返回头尾指针区间[start,end]

方法2、二分查找(fast):

通过判断mid位置的数值,决定左右边界的移动

nums[mid]<target时,说明target在mid右方,start = mid+1

nums[mid]>target时,说明target在mid左方,end = mid-1

nums[mid]==target时,说明左右边界有一个地方等于target,这时候只需要查找另外一个边界等于target的即可,可以进行循环移动查找,最后返回[start,end]即可

如果没有找到,返回[-1,-1]

方法3、递归分治(low):

通过二分查找切分数组寻找左右子数组的target位置,迭代到只有一个,判断是否是目标值,返回一个都是当前index的数组,然后进行合并即可

方法4、二次二分找左右边界(fast):

第一次二分找左边界,第二次二分找右边界,找左边界时向右逼近,找右边界时向左逼近

Java代码1

java
class Solution {
  public int[] searchRange(int[] nums, int target) {
    int len = nums.length;
    if(nums==null||len==0) return new int[]{-1,-1};
    if(len==1) return nums[0]==target? new int[]{0,0}: new int[]{-1,-1};
    int start = 0;
    int end = len-1;
    while(nums[start]!=target){
      if((start+1)>len-1){
        return new int[]{-1,-1};
      }
      start++;
    }
    while(nums[end]!=target){
      if((end-1)<0){
        return new int[]{-1,-1};
      }
      end--;
    }
    if(start==end) return new int[]{start,start};
    return new int[]{start,end};
  }
}

Java代码2

java
class Solution {
  public int[] searchRange(int[] nums, int target) {
    int len = nums.length;
    if(nums==null||len==0) return new int[]{-1,-1};
    if(len==1) return nums[0]==target? new int[]{0,0}: new int[]{-1,-1};
    int start = 0;
    int end = len-1;
    while(start<=end){
      int mid = start+(end-start)/2;
      if(nums[mid]<target){
        start = mid+1;
      }else if(nums[mid]>target){
        end = mid-1;
      }else{
        while(nums[start]!=target) start++;
        while(nums[end]!=target) end--;
        return new int[]{start,end};
      }
    }
    return new int[]{-1,-1};
  }
}

Java代码3

java
class Solution {
  public int[] searchRange(int[] nums, int target) {
    if(nums.length == 0) return new int[]{-1,-1};
    return subSearch(nums,target,0,nums.length-1);
  }

  public int[] subSearch(int[] nums,int target,int left, int right){
    if(nums[left]>target || nums[right]<target) return new int[]{-1,-1};
    if(left==right){
      if(nums[left] == target) return new int[]{left,left};
      else return new int[]{-1,-1};
    }
    int mid = (left+right)/2;
    int[] leftRe = subSearch(nums,target,left,mid);
    int[] rightRe = subSearch(nums,target,mid+1,right);
    if(leftRe[0] >=0 && rightRe[0] >=0) return new int[]{leftRe[0],rightRe[1]};
    if(leftRe[0] >=0) return leftRe;
    else return rightRe;
  }
}

Java代码4

java
class Solution {
  public int[] searchRange(int[] nums, int target) {
    int[] result = new int[2];
    result[0] = binarySearchLeftBound(nums, target);
    result[1] = binarySearchRightBound(nums, target);
    return result;
    
  }
  public int binarySearchLeftBound(int[] nums, int target) {
    int l = 0, r = nums.length - 1;
    while (l <= r) {
      int mid = l + ((r - l) >> 1);
      if (nums[mid] < target) {
        l = mid + 1;
      } else if (nums[mid] > target) {
        r = mid - 1;
      } else if (nums[mid] == target) {
        r = mid - 1;
      }
    }    
    if (l >= nums.length || nums[l] != target) return -1;
    return l;
  }
  public int binarySearchRightBound(int[] nums, int target) {
    int l = 0, r = nums.length - 1;
    while (l <= r) {
      int mid = l + ((r - l) >> 1);
      if (nums[mid] < target) {
        l = mid + 1;
      } else if (nums[mid] > target) {
        r = mid - 1;
      } else if (nums[mid] == target) {
        l = mid + 1;
      }
    }
    if (r < 0 || nums[r] != target) return -1;
    return r;
  }
}