Skip to content

LeetCode-15-三数之和

题目

给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有满足条件且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

示例 1:

给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4],

满足要求的三元组集合为:
[
 [-1, 0, 1],
 [-1, -1, 2]
]

解题思路

方法1、双指针:

不重复问题首先一步是要对数组进行排序

排序之后固定一个数nums[i],之后利用左右指针找nums[left]+nums[right]+nums[i]==0 (sum)的数,就可以添加进入结果集合

但过程中需要考虑数据重复的问题

如果nums[i]>0,则说明三数之和必然无法等于0,直接跳出循环

如果nums[i]==nums[i-1],则说明该数字重复,会导致重复的结果,所以直接跳过

之后当left<right的时候,且

sum==0,nums[left]==nums[left+1]会导致重复的结果,应该跳过,所以left++

sum==0,nums[right]==nums[right-1]时,会导致重复的,应该跳过,所以right--

sum>0的时候说明区间数太大了,由于此时是排序是所以,右移指针可以减小sum的值

sum<0的时候说明区间数太小了,左移指针可以增大sum的值

Java代码

java
class Solution {
  public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    int len = nums.length;
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    if(len<3) return res;
    Arrays.sort(nums);
    for(int i=0;i<len-2;i++){
      if(nums[i]>0) break;
      if(i>0&&nums[i]==nums[i-1]) continue;
      int left = i+1;
      int right = len-1;
      while(left<right){
        if(nums[i]+nums[left]+nums[right]==0){
          res.add(Arrays.asList(nums[i],nums[left],nums[right]));
          while(left<right&&nums[left]==nums[left+1]) left++;
          while(left<right&&nums[right]==nums[right-1]) right--;
          left++;
          right--;
        }else if(nums[i]+nums[left]+nums[right]>0){
          right--;
        }else{
          left++;
        }
      }
    }
    return res;
  }
}