Skip to content

LeetCode-面试题02.02-返回倒数第k个节点

题目

实现一种算法,找出单向链表中倒数第 k 个节点。返回该节点的值。

注意:本题相对原题稍作改动

示例 1:

输入: 1->2->3->4->5 和 k = 2
输出: 4

说明:

 • 给定的 k 保证是有效的。

解题思路

双指针:

根据链表的性质,要获得倒数第k个节点,就等于求n-(k-1)个节点,

但这需要知道链表的长度,意味着需要两次遍历链表。

换一种想法,想要知道倒数第k个节点,那么就让一个指针先走k-1步,另外一个指针始终和第一个指针保持k-1的距离

当第一个指针到达链表结尾时,第二个指针则正好在n-(k-1)的位置,只需要一次遍历即可完成

Java代码

java
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
class Solution {
  public int kthToLast(ListNode head, int k) {
    if(head==null) return 0;
    ListNode fast = head;
    ListNode low = null;
    for(int i=0;i<k-1;i++){
      fast = fast.next;
    }
    low = head;
    while(fast.next!=null){
      fast = fast.next;
      low = low.next;
    }
    return low.val;
  }
}

Java代码2

java
class Solution {
  public int kthToLast(ListNode head, int k) {
    if(head==null){
      return -1;
    }
    ListNode slow = head;
    ListNode fast = head;
    for(int i=0;i<k;i++){
      fast = fast.next;
    }
    while(fast!=null){
      slow = slow.next;
      fast = fast.next;
    }
    return slow.val;
  }
}